Lượt xem

Mel Blanc

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1908-05-30

Nơi Sinh: San Francisco, California, USA

Còn được Biết đến Như: Melvin Jerome Blank, M. Mel Blanc, The Man of a Thousand Voices, Melvin Jerome "Mel" Blanc

Mel Blanc